forex.wf forex forum binary options trade - Turkey - Canlı forex alım satım sinyalleri.
  • Welcome to forex.wf forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Canlı forex alım satım sinyalleri.

Started by Turckey, Apr 26, 2020, 04:09 am

Previous topic - Next topic

Turckey

VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI.
Venbey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Venbey Yatırım") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı'da belirtildiği şekilde işlenecektir. Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; - Sizlerin beyanlarınıza istinaden, - İlgili kamu kurum ve kuruluşları, - Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile, Sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları • Venbey Yatırım, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir: • Venbey Yatırım tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, • Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi, • Yatırımcılar için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların yatırımcılara özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, • Venbey Yatırım bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, • Venbey Yatırım'a ait veya Venbey Yatırım tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, • Mevzuatta veya Venbey Yatırım'ın kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, • Venbey Yatırım'ın hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması, • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, • Talep ve soruların cevaplanması,
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; "müşterilerin açık rızasına" istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2'de öngörülen diğer hallerde, Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, İç denetim, sorgulama ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve savunmaların bildirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu'nun bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [email protected] adresine bildirebilirsiniz.

Turckey

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Mevzuat gereğince, Yatırım Kuruluşları müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı ya da pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler.
Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir.
KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVKK'nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11'de yer alan bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresine e-posta göndererek veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Terimsel olarak Foreign Exchange'in kısaltması olan ve Uluslararası Döviz Piyasası anlamına gelen Forex.