forex.wf forex forum binary options trade - Forex - Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.
  • Welcome to forex.wf forex forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Started by admin, May 12, 2020, 07:18 am

Previous topic - Next topic

admin

Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista.
Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Soveltamisala.
Tämä laki koskee selvitysjärjestelmässä toteutettavaa maksujen nettouttamista ja muuta selvittämistä sekä sellaisten toimitusvelvoitteiden nettouttamista ja muuta selvittämistä, jotka liittyvät:
1) sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 14 §:ssä tarkoitettujen rahoitusvälineiden sekä muiden niihin rinnastettavien arvopaperien ja johdannaissopimusten kauppaan; tai (28.12.2017/1080)
2) Suomessa tai muussa maassa laillisen valuutan tai valuuttayksikköjen kauppaan.
Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen 1 momentissa tarkoitettuun arvopaperi-, johdannais- ja valuuttakauppaan liittyvien maksu- ja toimitusvelvoitteiden nettouttamiseen, jota ei toteuteta selvitysjärjestelmässä.
Tämä laki koskee myös vakuuksia, jotka on annettu sopijapuolelle tai selvitysjärjestelmän osapuolelle tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa varten taikka keskuspankille sen hoitaessa keskuspankkitoimintoja.
Määritelmiä.
Selvitysjärjestelmällä tarkoitetaan tässä laissa sääntöihin perustuvaa järjestelmää:
1) jota keskuspankki, luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu luottolaitos, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettu arvopaperikeskus tai 7 kohdassa tarkoitettu keskusvastapuoli taikka edellä mainittuja vastaava ulkomainen yhteisö ylläpitää yksin tai yhdessä muiden tässä kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa; tai (16.6.2017/353)
2) jossa määritetään ja toteutetaan rahamääräisiä velvoitteita ja jossa maksujärjestelmän katteet siirretään keskuspankissa olevan tilin kautta; taikka.
3) jonka valtiovarainministeriö on yhteisön hakemuksesta hyväksynyt selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY soveltamisalaan kuuluvaksi järjestelmäksi tai sitä vastaavaksi järjestelmäksi.
Nettoutuksella tarkoitetaan tässä laissa sitä, että tavanomaisena pidettävän sopimusehdon mukaan:
1) kahden sopijapuolen vastakkaiset maksu- tai toimitusvelvoitteet yhdistetään erääntymispäivän mukaan yhdeksi maksuvelvoitteeksi tai samanlajisen sijoituskohteen toimitusvelvoitteeksi; tai.
2) usean selvitysjärjestelmän osapuolen velvoitteet yhdistetään 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla selvitysjärjestelmässä; taikka.
3) kaikki sopijapuolten väliset maksu- ja toimitusvelvoitteet erääntyvät tai voidaan eräännyttää ja yhdistää sovitulla tavalla, jos yhtä sopijapuolta vastaan aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely.
Vakuudellisella selvityssopimuksella tarkoitetaan selvitysjärjestelmän sääntöjä, joiden mukaan selvitysjärjestelmän osapuolelle on annettava vakuus selvitykseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä, sekä muuta arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakaupassa tavanomaista sopimusta, jonka mukaan toiselle sopijapuolelle on annettava vakuus nettoutettavan velvoitteen täyttämisestä.

admin

Selvitysjärjestelmän osapuolella tarkoitetaan selvitysjärjestelmän ylläpitäjää ja yhteisöä, joka osallistuu selvitysjärjestelmän toimintaan, sekä muuta näihin rinnastettavaa osapuolta. (22.10.2010/887)
Keskuspankilla tarkoitetaan Suomen Pankkia, Euroopan keskuspankkia ja muiden valtioiden keskuspankkeja.
Selvitystilillä tarkoitetaan selvitysjärjestelmän osapuolen selvitysjärjestelmän toimintaan osallistuvan yhteisön lukuun pitämää arvo-osuustileistä annetun lain (827/1991) 16 §:ssä tarkoitettua kaupintatiliä ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua rahavarojen tiliä. (16.6.2017/353)
Maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisella tarkoitetaan konkurssin, yrityksen saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelyn aloittamista taikka päätöstä luottolaitoksen toiminnan keskeyttämisestä, selvitystilasta, sulkemisesta tai toimiluvan peruuttamisesta sekä muuta näihin verrattavaa viranomaisen päätöstä pakkotäytäntöönpanoon ryhtymisestä.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista. (9.12.2011/1248)
Euroopan järjestelmäriskikomitealla tarkoitetaan finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 tarkoitettua Euroopan järjestelmäriskikomiteaa. (9.12.2011/1248)
Nettoutus konkurssissa.
Ennen konkurssin alkamista syntyneet velvoitteet saadaan nettouttaa konkurssin estämättä ja nettoutus sitoo sopijapuolen ja selvitysjärjestelmän osapuolen konkurssissa.
Velvoitteet, jotka on ilmoitettu selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan selvitettäviksi selvitysjärjestelmän osapuolen konkurssin alkamisen jälkeen, saadaan nettouttaa ja nettoutus sitoo osapuolen konkurssissa, jos:
1) velvoitteet nettoutetaan sinä selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaisena selvityspäivänä, jona konkurssi on alkanut; ja.
2) selvitysjärjestelmän ylläpitäjä voi osoittaa, että kun velvoitteita koskevat määräykset tulivat selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan peruuttamattomiksi, se ei tiennyt eikä sen pitänyt tietää konkurssin alkamisesta.
Vakuudellisen selvityssopimuksen mukaisesti annetut vakuudet voidaan toteuttaa konkurssilain (120/2004) 17 luvussa säädettyjen panttiomaisuuden muuttamista rahaksi koskevien rajoitusten estämättä. (20.2.2004/134)

admin

Nettoutuksen vaikutus takaisinsaantiin.
Nettoutus ei peräydy takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 §:n perusteella, vaikka suoritus on tapahtunut epätavallisin maksuvälinein, ennenaikaisesti tai määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana.
Vakuudellisen selvityssopimuksen mukaisesti annettu vakuus ei peräydy takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 14 §:n perusteella.
Nettoutus yrityksen saneerauksessa.
Velvoite voidaan nettouttaa yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 17 §:ssä tarkoitetun maksukiellon, 19 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun perintäkiellon sekä 22 §:n nojalla määrätyn väliaikaisen kiellon estämättä.
Vakuudellisen selvityssopimuksen mukaisesti annettuun vakuuteen perustuvat oikeudet voidaan toteuttaa yrityksen saneerauksesta annetun lain 19 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan sekä 22 §:n nojalla määrätyn väliaikaisen kiellon estämättä.
Jos velallinen selvittäjän antaman suostumuksen mukaisesti jatkaa arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa, saneerausmenettelyn aikana syntyvät velvoitteet voidaan saneerausmenettelyn estämättä nettouttaa velvoitteisiin, jotka ovat syntyneet ennen menettelyn aloittamista. Nettoutettavan velvoitteen katsotaan tällöin kokonaan syntyneen saneerausmenettelyn aikana. Jollei selvittäjää ole määrätty, tuomioistuin voi antaa luvan tämän momentin mukaisen kaupankäynnin jatkamiseen.
Mitä tässä pykälässä säädetään yrityksen saneerauksesta, koskee soveltuvin osin yksityishenkilön velkajärjestelyä.
Nettoutus luottolaitoksen maksukyvyttömyysmenettelyssä.
Velvoitteet, jotka ovat syntyneet ennen talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa (1509/2001) tarkoitettua talletuspankin toiminnan keskeyttämistä, voidaan nettouttaa mainitun lain säännösten estämättä. Mitä 5 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti talletuspankin toiminnan ollessa keskeytettynä. (28.12.2001/1513)
Velvoitteet, jotka on ilmoitettu selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan selvitettäviksi selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen, saadaan nettouttaa ja nettoutus sitoo maksukyvyttömyysmenettelyssä, jos:
1) velvoitteet nettoutetaan sinä selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaisena selvityspäivänä, jona maksukyvyttömyysmenettely on alkanut; ja.
2) selvitysjärjestelmän ylläpitäjä voi osoittaa, että kun velvoitteita koskevat määräykset tulivat selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan peruuttamattomiksi, se ei tiennyt eikä sen pitänyt tietää maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.
Vakuudellisen selvityssopimuksen mukaisesti annettuun vakuuteen perustuvat oikeudet voidaan toteuttaa 1 momentissa mainittujen lainkohtien estämättä, vaikka maksukyvyttömyysmenettely vakuuden antanutta luottolaitosta kohtaan on alkanut.
Mitä 1 momentissa säädetään talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, sovelletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 19 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen toiminnan väliaikaiseen keskeyttämiseen. (8.8.2014/639)

admin

Nettoutuksen vaikutus ulosottoon.
Jos velalliselta ulosmitattu saaminen on nettoutettu ennen maksukiellon tiedoksiantamista, ulosmittaus kohdistuu yhdistettyyn maksu- tai toimitusvelvoitteeseen. Ulosmitattua saamista ei saa nettouttaa velvoitteeseen, joka on syntynyt maksukiellon tiedoksiantamisen jälkeen.
Velvoitteet, jotka on ilmoitettu selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan selvitettäviksi maksukiellon tiedoksiantamisen jälkeen, saadaan nettouttaa ja nettoutus sitoo ulosotossa 1 momentin estämättä, jos:
1) velvoitteet nettoutetaan sinä selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaisena selvityspäivänä, jona maksukielto on annettu; ja.
2) selvitysjärjestelmän ylläpitäjä voi osoittaa, että kun velvoitteita koskevat määräykset tulivat selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan peruuttamattomiksi, se ei tiennyt eikä sen pitänyt tietää maksukiellosta.
Säännösten soveltaminen selvitysjärjestelmässä.
Jos velvoite saadaan tämän lain säännösten mukaan nettouttaa selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn estämättä, se saadaan myös muulla tavoin selvittää selvitysjärjestelmässä, vaikka osapuolta vastaan on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely.
Selvitysjärjestelmässä selvitettävän velvoitteen katsotaan tätä lakia sovellettaessa syntyneen silloin, kun se on ilmoitettu selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmässä selvitettäväksi. (22.10.2010/887)
9 § (8.8.2014/639)
Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen.
Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään valtiovarainministeriölle, Finanssivalvonnalle ja Suomen Pankille. Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittamille asianomaisille viranomaisille.
Finanssivalvonnan on saatuaan tiedon Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitsevan selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta ilmoitettava siitä viipymättä niille Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuille, joiden etuun tai oikeuteen tiedolla voi olla merkitystä, sekä tarvittaessa valtiovarainministeriölle ja Suomen Pankille.
10 § (17.10.2014/829)
Vakuuksia koskevat erityiset säännökset.
Keskuspankkitoimintojen yhteydessä keskuspankille annettuihin vakuuksiin liittyvät oikeudet voidaan toteuttaa vakuudenantajan maksukyvyttömyysmenettelyn tai muun siihen verrattavan menettelyn alkamisesta huolimatta. Vakuus ei peräydy takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 14 §:n perusteella.
Jos selvitysjärjestelmän ylläpitäjä on antanut vakuuden toiselle selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle liittyen näiden väliseen järjestelyyn, joka koskee velvoitteiden selvittämistä järjestelmien välillä, vakuudensaajan konkurssi tai muu maksukyvyttömyysmenettely ei vaikuta oikeuteen, joka vakuudenantajalla on kyseiseen vakuuteen.
Luottojärjestelyn ja selvitystilin käyttö maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen.
Selvitysjärjestelmän osapuolen selvitysjärjestelmän yhteydessä olevaa luottojärjestelyä voidaan käyttää selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn estämättä järjestelmässä käytettävissä olevaa vakuutta vastaan osapuolen velvoitteiden täyttämiseen selvitysjärjestelmässä.

admin

Selvitysjärjestelmän osapuolen selvitysjärjestelmän selvitystilillä olevia varoja ja arvopapereita voidaan käyttää maksukyvyttömyysmenettelyn estämättä selvitysjärjestelmän osapuolen velvoitteiden täyttämiseen järjestelmässä. Jos velvoite on ilmoitettu selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaan selvitettäväksi osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen, selvitystilillä olevia varoja ja arvopapereita saadaan kuitenkin käyttää kyseisen velvoitteen täyttämiseen vain sinä selvitysjärjestelmän sääntöjen mukaisena selvityspäivänä, jona maksukyvyttömyysmenettely on alkanut. (22.10.2010/887)
Arvo-osuustileistä annetun lain 16 §:ssä tarkoitetuille kaupintatileille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvista panttioikeuksista säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun 5 §:ssä. (16.6.2017/353)
Sovellettava laki.
Jos yhteisö, johon ei sovelleta Suomen lakia, on osapuolena selvitysjärjestelmässä, johon sovelletaan Suomen lakia, sovelletaan yhteisön maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen yhteisön selvitysjärjestelmään osallistumisesta johtuviin tai sen yhteydessä syntyneisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin Suomen lakia.
Jos yhteisö, johon sovelletaan Suomen lakia, on osapuolena sellaisessa selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa selvitysjärjestelmässä tai sitä vastaavassa Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion selvitysjärjestelmässä, johon ei sovelleta Suomen lakia, sovelletaan yhteisön maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen jälkeen yhteisön tuohon selvitysjärjestelmään osallistumisesta johtuviin tai sen yhteydessä syntyneisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin sen valtion lakia, jota sovelletaan kyseiseen selvitysjärjestelmään.
Jos arvopaperia ei ole laskettu liikkeeseen kirjallisena tai jos se on annettu säilytettäväksi talletusjärjestelmässä, arvopaperiin kohdistuvaan pantti- tai muuhun oikeuteen sovelletaan sen valtion lakia, jossa oikeus on merkitty rekisteriin tai tilille. Arvo-osuuteen kohdistuvaan oikeuteen sovellettavasta laista säädetään arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n 4 momentissa.
Selvitysjärjestelmän säännöt.
Selvitysjärjestelmällä on oltava kirjalliset säännöt, joista on käytävä ilmi:
1) selvitysjärjestelmän ylläpitäjä tai ylläpitäjät;
2) minkä valtion lakia selvitysjärjestelmään sovelletaan;
3) miten sääntöjä muutetaan ja muutoksista ilmoitetaan osapuolille;
4) selvitysjärjestelmän osapuolet tai perusteet, joilla järjestelmään voi liittyä ja siitä erota tai erottaa;
5) selvitysjärjestelmässä selvitettävät maksu- ja toimitusvelvoitteet ja niiden vahvistaminen selvitysjärjestelmän osapuolia sitoviksi;
6) selvitysjärjestelmän ylläpitäjän velvollisuudet ja vastuu ja, jos ylläpitäjiä on useita, vastuun jakautuminen niiden kesken;
7) ajankohta, jolloin velvoite katsotaan ilmoitetuksi selvitettäväksi;
8) ajankohta, jonka jälkeen selvitysjärjestelmän osapuoli ei saa yksipuolisesti peruuttaa selvitettäväksi ilmoitettua velvoitetta koskevaa määräystä;
8 a) miten selvitysjärjestelmässä noudatettava selvityspäivä määräytyy, jos se ei ole kalenterivuorokausi; (22.10.2010/887)
9) selvitysjärjestelmän osapuolilta mahdollisesti edellytettävien vakuuksien antaminen ja hallinta;
10) kuinka häiriötilanteessa tai selvitysjärjestelmän osapuolen laiminlyötyä velvoitteensa selvitysjärjestelmän toiminta hoidetaan.
Selvitysjärjestelmän ylläpitäjän on ilmoitettava selvitysjärjestelmän säännöt ja niiden muutokset valtiovarainministeriölle ennen selvitysjärjestelmän toiminnan aloittamista tai sääntömuutoksen voimaantuloa. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske keskuspankkia. (16.6.2017/353)

admin

Arvopaperikeskusten ylläpitämistä arvopaperien selvitysjärjestelmistä säädetään lisäksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014. (16.6.2017/353)
13 a § (30.4.2010/293)
Henkilötietojen käsittely.
Henkilötietojen käsittelyyn selvitysjärjestelmässä toteutettavassa maksujen selvittämisessä sovelletaan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.
Selvitysjärjestelmän osapuoli saa henkilötietolain 11 §:n ja sen, mitä tietojen salassapidosta on säädetty, estämättä luovuttaa toiselle osapuolelle ja muuten käsitellä tietoja harjoittamaansa maksujenvälitystoimintaan kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos tietojen käsittely on välttämätöntä maksujenvälitykseen liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi.
Selvitysjärjestelmän osapuoli ei saa rekisteröidä rikosta koskevaa tietoa eikä luovuttaa sitä toiselle osapuolelle ennen kuin rikoksesta on ilmoitettu poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle taikka syyttäjälle. Tiedon saa kuitenkin rekisteröidä ja luovuttaa jo ennen tällaisen ilmoituksen tekemistä, jos se on välttämätöntä maksujenvälitystoimintaan kohdistuvan vakavan tai laaja-alaisen uhkan torjumiseksi.
Rikosta koskevat tiedot on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 2 momentissa tarkoitettua perustetta. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.
HenkilötietoL 523/1999 on kumottu TietosuojaL:lla 1050/2018.
14 § (9.12.2011/1248)
Ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Valtiovarainministeriön on yksilöitävä ja ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ne selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY soveltamisalaan kuuluvat selvitysjärjestelmät, joihin sovelletaan Suomen lakia, sekä niiden ylläpitäjät.
Jollei kysymys ole keskuspankin ylläpitämästä selvitysjärjestelmästä, valtiovarainministeriön on, ennen kuin se päättää selvitysjärjestelmää koskevan ilmoituksen tekemisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, pyydettävä Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta lausunto ja varmistuttava siitä, että selvitysjärjestelmän säännöt täyttävät 1 momentissa mainitussa direktiivissä asetetut vaatimukset. Samoin on meneteltävä ennen kuin valtiovarainministeriö tekee 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen.
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, mille Suomen viranomaiselle muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion on lähetettävä ilmoitus sen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittaman 1 momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvan selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.
Selvitysjärjestelmän osapuolen ilmoitusvelvollisuus.
Selvitysjärjestelmän ylläpitäjän on ilmoitettava valtiovarainministeriölle selvitysjärjestelmän osapuolet ja niitä koskevat muutokset.
Selvitysjärjestelmän osapuolen on sitä kysyttäessä ilmoitettava, mihin selvitysjärjestelmiin se osallistuu ja annettava tiedot näiden selvitysjärjestelmien sääntöjen keskeisestä sisällöstä.
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.

admin

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 1999.
Tällä lailla kumotaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä maksujärjestelmän ehdoista 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettu laki (588/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja Suomen Pankista 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (214/1998) 7 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1004/1998.
Tätä lakia ei sovelleta, jos maksukyvyttömyysmenettely on alkanut ennen lain voimaantuloa.
Tämän lain voimaan tullessa maksu- ja toimitusvelvoitteiden nettouttamista tai muuta selvittämistä harjoittavan selvitysjärjestelmän ylläpitäjän on täytettävä 13 §:n 2 momentissa ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuutensa kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.
HE 99/1999, TaVM 10/1999, EV 56/1999, Neuvoston direktiivi 98/26/EY; EYVL N:o L 166, 11.6.1998, s. 45.
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
28.12.2001/1513:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
HE 180/2001, TaVM 20/2001, EV 203/2001.
20.2.2004/134:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.
HE 26/2003, LaVM 6/2003, EV 113/2003.
9.2.2007/146:
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.
HE 21/2006, TaVM 25/2006, EV 252/2006.
26.10.2007/927:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.
HE 43/2007, TaVM 4/2007, EV 39/2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1, Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26.
30.4.2010/293:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.
HE 169/2009, TaVM 4/2010, EV 38/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY (32007L0064) EUVL N:o L 319, 5.12.2007, s.1.
22.10.2010/887:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.
HE 69/2010, TaVM 15/2010, EV 133/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY (32009L0044); EUVL N:o L 146, 10.6.2009, s. 37.
30.12.2010/1369:
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2010.
HE 127/2010, TaVM 33/2010, EV 260/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/111/EY (32009L0111); EUVL N:o L 302, 17.11.2009, s. 97-119, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/76/EU (32010L0076); EUVL N:o L 329, 14.12.2010, s. 3-35.
9.12.2011/1248:
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.
HE 71/2011, TaVM 4/2011, EV 30/2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU (32010L0078); EUVL N:o L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161.
14.12.2012/768:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
HE 32/2012, TaVM 11/2012, EV 117/2012.
8.8.2014/639:
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2014.
HE 39/2014, TaVM 6/2014, EV 62/2014.
17.10.2014/829:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.
HE 114/2014, TaVM 14/2014, EV 100/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 (32012R0648); EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1-59, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/44/EY, (32009L0044); EUVL L 146, 10.6.2009, s. 37-43.
16.6.2017/353:
Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2017.
HE 28/2016, TaVM 7/2017, EV 44/2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014 (32014R0909); EUVL L 257, 23.7.2014, s. 1.
28.12.2017/1080:
Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2018.
HE 151/2017, TaVM 22/2017, EV 187/2017.
Ajantasainen lainsäädäntö.
Säädöksiä seurattu SDK 994/2019 saakka (julkaistu 26.9.2019).
Päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset sisältyvät säädöstekstiin.
valuuttakauppa.
se8nfx valuuttakauppa päiväkirja / blogi.
Esittely.
Itsestäni.

admin

Olen kolmekymppinen treidaaja Etelä Suomesta. Valuuttakauppa historiaa on taustalla useampi vuosi. Monien epäonnistumisien ja treidaus systeemien jälkeen löysin Price Action treidauksen ja paluuta vanhoihin indikaattori virityksiin ei ole.
Aloittaessani valuuttakaupan, tavoitteeni treidaajana ei ollut rikastua yhdessä yössä vaan saavuttaa taloudellinen riippumattomuus.
Treidaus tyyli.
Treidaan Price Actionia, eli hinta kertoo minulle mitä markkinoilla tapahtuu. Mitään indikaattoreita en käytä. Entryt otan supply, demand (kysynnän ja tarjonnan laki) tasoilta. Tasoista en rupea sen enempää kertomaan koska internetin ihmeellinen maailma on täynnä tietoa niistä.
Risk Reward (RR) suhteen pyrin pitämään yli 1:2, mutta tilanteen vaatiessa voin sulkea positiot myös pienemmällä RR:llä.
Yhtä kauppaa kohden riskeeraan noin 3% tilistä.
Blogi.
Blogin tarkoitus on pitää päiväkirjaa kaupoistani, pyrin postaamaan kauppoja aina kun jotain jännittävää tapahtuu ja jokaisen viikon ja kuukauden päätteeksi tilanne katsaukset.
Alla olevasta linkistä löytyy blogini valuuttakauppa tilin tiedot ja kehitys.
Arvopaperitilastot.
Näillä sivuilla kuvataan Suomen osakemarkkinoita, valtion viitelainojen liikkeeseenlaskuja ja jälkimarkkinakauppoja sekä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuja ja liikkeessä olevia määriä Suomessa.
BIS:n valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakysely 2019.
Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto oli huhtikuussa 2019 pienimmillään sitten vuoden 2004. 1 Valuuttakaupan päivävaihdon keskimääräinen arvo laski alle puoleen: vuonna 2016 se oli 13,5 mrd. ja tänä vuonna 6,6 mrd. Yhdysvaltain dollaria. Valuuttakaupan kehitys on ollut samansuuntainen myös muualla Pohjoismaissa, mutta sen sijaan globaali valuuttakauppa on kasvanut 1 500 mrd. dollaria (29 %) huhtikuusta 2016. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kolmivuosittain tekemästä valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakyselystä. Suomessa kyselyn toteuttaa Suomen Pankki.
Suomen valuuttakaupan päivävaihdon pieneneminen selittyy lähes täysin valuutanvaihtosopimuskaupan (FX swaps) supistumisella. Swapien osuus oli kuitenkin edelleen suurin kaikista instrumenteista ja swapit kattoivat 79 % Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymästä valuuttakaupasta. Päivän kurssiin (spot-kurssi) käytävät spot-kaupat kattoivat 11 %, termiinit 6 % ja OTC-valuuttaoptiot 4 % Suomen valuuttamarkkinoista. Valuutanvaihtosopimukset ovat myös globaalisti suurin valuuttakaupan instrumenttiluokka.
Globaalin valuuttakaupan keskeisimmät markkinapaikat ovat entiseen tapaan Iso-Britannia ja Yhdysvallat, ja viiden suurimman joukkoon mahtuu näiden rinnalla Hongkong, Singapore sekä Japani. Globaalia keskiarvoa voimakkaammin markkinat kasvoivat Isossa-Britanniassa sekä Hongkongissa. Huhtikuussa 2019 käydystä globaalista valuuttakaupasta Ison-Britannian osuus oli 43 %.
Valuuttakaupan lisäksi BIS:n kyselyssä kerätään tiedot myös OTC-korkojohdannaisten Yhdysvaltain dollarin määräisestä päivävaihdosta. Suomessa keskimääräinen päivävaihto on kasvanut 60 % ja oli huhtikuussa keskimäärin 3,6 mrd. dollaria. Globaalisti korkojohdannaisten vaihto kasvoi vuoteen 2016 verrattuna jopa 143 %, toisin sanoen keskimääräinen päivävaihto oli 6 500 mrd. dollaria.
OTC-korkojohdannaisten vaihdetuin instrumenttiluokka Suomessa oli poikkeuksellisesti OTC-optiot 2 , kun toiseksi suurimmaksi instrumentiksi jäivät koronvaihtosopimukset, joita yleensä vaihdetaan eniten. Globaalisti instrumenttijakaumissa ei tapahtunut suuria muutoksia ja koronvaihtosopimukset olivat edelleen selvästi suurin luokka.

admin

Valuutoista euro on edelleen vaihdetuin Suomen valuuttamarkkinoilla ja on toisena valuuttana 93 prosentissa kaikista sopimuksista. Yhdysvaltain dollarin osuus on pienentynyt: vuonna 2016 se oli toisena valuuttana 67 prosentissa sopimuksista ja 58 prosentissa sopimuksista huhtikuussa 2019. Globaalisti Yhdysvaltain dollarin 88 prosentin osuus säilyi entisellään, kun taas euron osuus kasvoi 32 prosenttiin ja Japanin jenin pieneni 17 prosenttiin. Jeni kuitenkin pysyi kolmanneksi vaihdetuimpana valuuttana.
Suomessa suurin osa valuuttakaupasta (58 %) käytiin kyselyyn vastanneiden rahoituslaitosten kesken, joskin ei-rahoitusalan toimijoiden osuus vastapuolena on kasvanut. Niin ikään kotimaisten vastapuolten osuus on kasvanut 37 prosenttiin.
Tallinnaan uusi 42-kerroksinen pilvenpiirtäjä - mutta onko.
Columbon blogi: Kuka valehtelee?
Columbon blogi: elokuuta 2009.
Päivät sekä saarnojen tekstit määrättiin senaatin omien sanojen mukaan noudattaen vanhaa. Suomen Senaatti teki päätöksen valuuttakaupan. Henkilöasiakkaat - Verohallinto.
Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. VALUUTTAKAUPPA ON USKON ASIA.
WinCapita käymästä valuuttakaupasta ei ole tähän mennessä esitetty mitään sellaista näyttöä, jonka voisimme omin silmin tai korvin havaita ja jonka luot.
Binaarinen vaihtoehto Karkkila: Forex Kauppias Voittoa.
Tuesday, 19 September 2017. Forex Kauppias Voittoa Johdonmukaisesti Määritellä.
Kaupankäynti verkossa.
Kaupankäyntipalveluissamme voit hoitaa kaikki säästösi ja sijoituksesi sekä käydä kauppaa edullisesti kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Palveluistamme voit valita tarpeesi mukaisen kokonaisuuden.
Maksuton kaupankäyntipalvelu sisältää seuraavat toiminnallisuudet.
Pörssikaupankäynti kotimaisilla osakkeilla, ETF:llä, warranteilla ja sertifikaateilla ja ulkomaisilla osakkeilla ja ETF:llä.
Viikkoraportti Ajantasaiset kurssit Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseistä, yksi tarjoustaso, snapshot päivityksellä* Erikseen aktivoitavissa maksutta viisi tarjoustasoa, snapshot, Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä.
Käytössäsi on yli 20 eri markkinapaikkaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kattaen suurimmat pörssit Lissabonista Helsinkiin.
Tutustu Nordea Investoriin.
Nordea Investorin avulla sijoittaminen sujuu vaivattomasti.
Voit liittää kaupankäyntipalveluun seuraavat maksulliset lisäpalvelut.
Reaaliaikaiset kurssit, viisi tasoa, snapshot, Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina Reaaliaikaiset kurssit, yksi taso, automaattisesti päivittyvä Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina Reaaliaikaiset kurssit, 5 tarjoustasoa, snapshot Oslo Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä Oslo Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä, USA Nordea Marketsin aamuraportti Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit Lisäostovoima.

admin

Osakesäästötili on pian täällä.
Mitä sinun olisi hyvä tietää osakesäästötilistä? Lue lisää.
Kaupankäyntipalvelut uudistuvat 1.10.2019.
Nykyiset kaupankäyntipalvelut muuttuvat 1.10.2019. Palveluiden paketointiin perustuvat Säästäjän ja Sijoittajan palvelut poistuvat ja tilalle tulee yksi maksuton kaupankäyntipalvelu, johon voit liittää haluamasi lisäpalvelut. Näin voit valita lisäpalvelut tarpeesi mukaan etkä maksa turhasta. Pörssikaupankäynnin välityspalkkiot säilyvät ennallaan.
Lisäksi tarvitset arvopapereiden säilytyspalvelun.
Arvopaperisäilytyksessä voit säilyttää sekä suomalaisten että ulkomaisten noteerattujen yhtiöiden osakkeita ja joukkolainoja, jotka ovat arvo-osuusmuotoisia eli paperittomia sekä paperimuodossa olevia suomalaisia arvopapereita.
Säilytyspalvelun voit avata verkkopankissa tai Nordea 24/7:ssa. Säilytyspalvelu sisältää:
tuottojen maksun tilille osakeantien ja muiden yhtiötapahtumien hoidon. Saat tiedon arvopaperisäilytyksessä olevaan omaisuuteesi liittyvistä ns. yhtiötapahtumista esim. osakeanneista ja hoidamme ne ohjeesi mukaisesti. omaisuuden raportoinnin. Saat raportin säilytettävänä olevista arvopapereista, omaisuuden tapahtumista ja omaisuudelle maksetuista tuotoista vähintään kerran vuodessa. Kätevimmin omaisuutta ja sen arvoa seuraat verkkopankin kaupankäyntipalvelussa.
Etkö ole vielä asiakkaamme?
Ei hätää! Tule helposti asiakkaaksemme verkossa.
Vertaa ja valitse kokonaisuuksista itsellesi sopiva (hinnat sisältävät alv:n)
Lisäpalvelu Hinta €/kk henkilöasiakas (hinnat sisältävät alv:n) Hinta €/kk yritysasiakas (hinnat sisältävät alv:n) Reaaliaikaiset kurssit, viisi tasoa, snapshot, Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina 0€ (pitää erikseen aktivoida) 0€ (pitää erikseen aktivoida) Reaaliaikaiset kurssit, yksi taso, automaattisesti päivittyvä Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina 3€ 32€ Reaaliaikaiset kurssit, 5 tarjoustasoa, snapshot Oslo 1€ 1€ Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä Oslo.
35€ Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA 2€ 2€ Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä, USA 2€ 26€ Nordea Marketsin aamuraportti 30€ (0€ Premium- ja Private Banking asiakkaille) 30€ (0€ Premium- ja Private Banking asiakkaille) Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit 2€ 2€ *Lisäostovoima 1€ 1€
* Lisäostovoima tarkoittaa, että toimeksiannon voi tehdä, vaikka tilillä ei toimeksiannon tekohetkellä olisikaan tarpeeksi rahaa.
Jotta tili ei ylittyisi, tulee huolehtia, että tilillä veloitushetkellä on tarpeeksi katetta. Eurooppalaisen pörssikaupan maksu veloitetaan kahden pankkipäivän kuluttua (t+2) ja pohjois-amerikkalaisen kolmen (t+3) pankkipäivän kuluttua kaupan tekemisestä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää, että rahat ovat tilillä veloitusta edeltävänä iltana.

admin

Lisäostovoimaa on 20 000 euroa. Lisäostovoima on käytössä pörssikaupankäynnissä, ei kuitenkaan, kun kohteena on sertifikaatti, warrantti tai turbowarrantti.
Suositukset ja katsaukset.
Saat käyttöösi Nordean suositukset ja katsaukset helpottamaan markkinoiden seurantaa ja sijoituspäätösten tekemistä.
Viikkoraportti (osakemarkkinat)
Osakemarkkinoiden Aamuraportti julkaistaan maanantaisin laajemmassa muodossa Viikkoraporttina. Raportissa käsitellään talous- ja markkinatilannetta laajemmassa mittakaavassa ja nostetaan esiin osakemarkkinoiden kannalta keskeisimpiä tulevan viikon tapahtumia sekä ajankohtaisia teemoja.
Kotimainen osakemallisalkku.
Mallisalkkuun valitut yhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsotaan olevan houkuttelevia sijoituskohteita seuraavien 12 kuukauden aikana ja ne on valittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu suomalainen osakesalkku. Salkkuyhtiöistä on myös yhtiöraportit. Salkun muutoksista raportoidaan Aamu- ja Viikkoraporteissa.
Pohjoismainen osakemallisalkku.
Pohjoismaisen mallisalkun osakkeet on poimittu siten, että salkusta muodostuu hajautettu noin 20 yhtiön pohjoismainen osakesalkku. Mallisalkkuyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden katsomme olevan houkuttelevia sijoituskohteita osana osakesalkkua seuraavan 12 kuukauden aikana. Salkun muutoksista raportoidaan Aamu- ja Viikkoraporteissa.
Global-osakesuosituslista.
Listan yhtiöt on valittu Nordealla kaupankäynnin kohteena olevista markkinoista. Listalle on koottu eri toimialoilta houkuttelevimmat Pohjoismaiden ulkopuoliset yhtiöt.

admin

Viikon osake.
Julkaisussa pureudutaan tarkemmin jonkin ajankohtaisen yhtiön tilanteeseen osakekurssin takana. Julkaisu ilmestyy keskellä viikkoa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Julkaisu on luettavissa verkkopankissa Sijoittajan ja Kaupankävijän palveluissa ja näiden palveluiden asiakkaat voivat tilata sen myös suoraan sähköpostiinsa. Viikon osake ei ole suoranainen osto- tai myyntisuositus vaan tarkempi katsaus markkinatilanteeseen sopivaan yhtiöön.
Yhtiöraportit (vain englanniksi)
Yhtiöraportit-osiosta löydät sijoituspäätöksen tueksi Nordea Marketsin analysoimat lähes 300 tärkeintä pohjoismaista yhtiötä suosituksineen ja tavoitehintoineen.
Voit liittää kaupankäyntipalveluun seuraavat maksulliset lisäpalvelut.
Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä (streaming) Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. Reaaliaikaiset kurssit, viisi tarjoustasoa, snapshot, Oslo. Tarjouskirjassa näytetään viisi parasta tasoa Oslon pörssissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät päivitä painiketta klikkaamalla. Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, automaattisesti päivittyvä (streaming) Oslo. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso Oslon pörssissä listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso, snapshot, USA. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät päivitä painiketta klikkaamalla. Reaaliaikaiset kurssit, yksi tarjoustaso automaattisesti, päivittyvä (streaming) USA. Tarjouskirjassa näytetään ylin taso New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa listatuille instrumenteille. Kurssit päivittyvät automaattisesti. Nordea Marketsin yhtiöanalyysit ja Company snapshotit . Sijoituspäätöksen tueksi saat Nordea Marketsin analysoimat lähes 300 tärkeintä pohjoismaista yhtiötä suosituksineen ja tavoitehintoineen sekä Company snapshot -yhtiökatsaukset Pohjoismaiden ulkopuolisista yhtiöistä. Nordea Marketsin aamuraportti. Aamuraportista voit lukea osakemarkkinoiden liikkeistä ja yhtiökohtaisista tapahtumista sekä tulevan päivän keskeisistä suunnannäyttäjistä. Lisäksi raportti sisältää Nordean Globaalin mallisalkun. Raportti julkaistaan maanantaista perjantaihin ennen pörssien avautumista. Lisäostovoima pörssikaupankäyntiin.

admin

Kaupankäynnin markkinapaikat.
Verkkopankissa voit Säästäjän ja Sijoittajan palvelussa käydä kauppaa seuraavilla markkinapaikoilla ja niillä osakkeilla, joissa kaupankäyntivaluutta on sama kuin pörssin.
Molemmilla kaupankäyntipalveluilla näet reaaliaikaiset kurssitiedot Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseistä. Sijoittajan palvelu sisältää reaaliaikaiset kurssit myös Oslosta, ja lisämaksusta ne saa myös USA:sta.
Pörssi Valuutta Kaupankäyntiaika (Suomen aikaa) Suomi Osakkeet, warrantit, sertifikaatit, ETF:t, optiotodistukset, merkintäoikeudet NASDAQ OMX Helsinki Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30.
Suomi Osakkeet.
First North Finland Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.15-18.20 Belgia Osakkeet Euronext Brussels Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Espanja Osakkeet Bolsa de Madr >Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Hollanti Osakkeet, ETF:t Euronext Amsterdam Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Iso-Britannia Osakkeet, ETF:t; Leimavero*; Rajahinta pennyinä (GBP) Lontoo LSE Avautuu uuteen ikkunaan GBP 10.00-18.30 Italia Osakkeet Borsa Italiana (Milano) Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Kanada Osakkeet Toronto (TMX) Avautuu uuteen ikkunaan CAD 16.30-23.00 Norja Osakkeet, ETF:t Oslobörs Avautuu uuteen ikkunaan NOK 10.00-17.30.
Portugali.
Osakkeet Euronext Lisbon Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Ranska Osakkeet, ETF:t Euronext Paris Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Ruotsi L-, M- ja S-listan osakkeet, ETF:t NASDAQ OMX Stockholm Avautuu uuteen ikkunaan SEK 10.00-18.30.
Ruotsi Osakkeet.
First North Stockholm Avautuu uuteen ikkunaan SEK 10.15-18.20.
Ruotsi Osakkeet.
Spotlight Avautuu uuteen ikkunaan SEK 10.00-18.30 Saksa Osakkeet, ETF:t Selvitysaika T+2 Xetra Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-18.30 Sveitsi Osakkeet, ETF:t Zürich (SIX) Avautuu uuteen ikkunaan CHF 10.00-18.30 Tanska L-, M- ja S-listan osakkeet NASDAQ OMX Copenhagen Avautuu uuteen ikkunaan DKK 10.00-18.00 Viro Osakkeet NASDAQ OMXBaltic Avautuu uuteen ikkunaan EUR 10.00-16.00 Yhdysvallat Osakkeet, ETF:t Nyse Avautuu uuteen ikkunaan USD 16.30-23.00 Yhdysvallat Osakkeet, ETF:t Nasdaq Avautuu uuteen ikkunaan USD 16.30-23.00 Yhdysvallat Osakkeet, ETF:t Amex Avautuu uuteen ikkunaan USD.
*Lontoon pörssissä (London Stock Exchange) peritään kaikista ostoista 0,5 %:n leimavero.

admin

Palveluiden ehdot.
Tutustu palvelun ehtoihin ennen sopimuksen tekoa ja palvelun käyttöönottoa.
Hinnat.
Välityspalkkiot verkkopankissa Palkkiokertymä* Taso 1 0 euroa Taso 2 150 euroa Taso 3 500 euroa Taso 4 1000 euroa Taso 5 2500 euroa Yli 800 e kaupoissa 0,20 % vähintään 8 e Yli 800 e kaupoissa 0,18 % vähintään 8 e Yli 500 e kaupoissa 0,15 % vähintään 5 e Yli 500 e kaupoissa 0,10 % vähintään 5 e Yli 300 e kaupoissa 0,06 % vähintään 3 e Alle 800 e kaupoissa 1 % Alle 800 e kaupoissa 1 % Alle 500 e kaupoissa 1 % Alle 500 e kaupoissa 1 % Alle 300 e kaupoissa 1 % Välityspalkkio Asiakaspalvelussa puhelimitse 0,5 %, minimi 40 e (kaikilla markkinoilla) Välityspalkkio konttorissa 1 %, minimi 60 e (kaikilla markkinoilla) Säilytysmaksut, euroa kuukaudessa, sisältää ALV 24 % Välityspalkkioita kertynyt edellisellä neljänneksellä Ei välityspalkkioita edellisellä neljänneksellä Private Banking -asiakas 0 0 Muu henkilöasiakas 0 1,95 Yritysasiakas 0 2,95.
Markkinakohtaiset tarkennukset.
Ei-euromääräisten osakkeiden valuuttakaupan palkkio on 0,3 %. Lisäksi.
Välityspalkkio on 2 %, minimi 168,19 euroa toimeksiannoissa, joita ei voi välittää automaattisesti. Myyjältä ja merkintäoikeuskaupoissa myös ostajalta perittävä kokonaismaksu on korkeintaan puolet kauppahinnasta.
Välityspalkkio on päiväkohtainen.
Lontoon pörssi perii oston yhteydessä 0,5 % leimaveron kauppahinnasta transaktiovero 0,3 % peritään suurimpien ranskalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden ostoista. Veroa ei peritä välityspalkkiosta, eikä se ei koske osakkeiden myyntejä transaktiovero 0,1 % peritään italialaisten osakkeiden kaupoista. Veroa ei peritä välityspalkkiosta.
*Palkkiokertymässä huomioidaan edellisen vuosineljänneksen aikana maksetut välityspalkkiot. Voit seurata palkkiokertymääsi Nordea Investorissa. Nordean pörssikaupankäynnin hinnasto perustuu maksettuihin välityspalkkioihin ja niiden mukana tuleviin alennuksiin.
Vuosineljännes määräytyy kalenterivuoden mukaan, jotka ovat tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu. Välityspalkkioiden ja säilytysmaksun hinnat määräytyvät samalla logiikalla. Uusille asiakkaille kuluvan vuosineljänneksen säilytykset ovat maksuttomia.
Keskitetty valuuttakauppa- ja maksuprosessi laajenee.
Keskitetty valuuttakauppa- ja maksuprosessi laajenee kaikkiin valtion kirjanpitoyksiköihin. Muutos on tarkoitus toteuttaa Rahakas-kassaennustejärjestelmään Rondo-järjestelmän vaihtuessa Handi-palveluun.
Keskitetyssä valuuttakauppa- ja maksuprosessissa on tällä hetkellä mukana 14 kirjanpitoyksikköä, joiden valuuttamääräiset maksut kattavat suurimman osan valtion valuuttamääräisistä maksuista. Loput kirjanpitoyksiköt on tarkoitus ottaa mukaan Handin käyttöönottojärjestyksessä.
Keskitetty valuuttakauppa- ja maksuprosessi on toiminut jo useamman vuoden, ja sen avulla valtio on säästänyt merkittävästi valuutanvaihdon kustannuksissa. Valtiokonttorissa valuutta ostetaan kirjanpitoyksiköiden valuuttamääräisiä maksuja varten valtiolle edullisempaan hintaan kuin jos pankki toteuttaisi valuutanvaihdon. Kirjanpitoyksiköt hyötyvät myös siitä, että niiden ei tarvitse käsitellä kurssierotositteita, jos maksu hoidetaan osana valuuttakauppa- ja maksuprosessia.

admin

Mikä muuttuu?
Handi-palvelun käyttöönotto ja keskitetyn valuuttakaupan ja maksamisprosessin laajentaminen tuovat muutoksia myös kassaennustejärjestelmään. Käytännössä muutokset liittyvät Handi-aineistojen siirtoihin Rahakkaaseen ja ennustetapahtumien automaattiseen tallentamiseen tapahtumiksi.
Muutoksia on tulossa myös raportteihin. Sen lisäksi kirjanpitoyksiköitä lisätään kassaennustejärjestelmän valuuttamääräisten ennusteiden tallennusnäkymille eli ennustepohjille.
Välityspalkkioita kerääntyy aina vuosineljänneksen ajan ja maksettujen välityspalkkioiden mukaan hinnat määräytyvät seuraavalle vuosineljännekselle. Samaan lopputulokseen voi päästä tekemällä paljon pienikokoisia osakekauppoja tai lukumääräisesti vähemmän osakekauppoja, jotka ovat euromääräisesti suuria. Välityspalkkioita kerryttämällä pääsee halvempaan hintaportaaseen, mikä palkitsee aktiivisuudesta.
Asiasta toimitetaan kirjanpitoyksiköille lisätietoa muutoksen yhteydessä.
Kaksi uutta valuuttaa mukaan.
Keskitetty valuuttakauppa laajenee myös valuuttojen osalta, sillä mukaan otetaan kaksi uutta valuuttaa: Unkarin forintti (HUF) ja Puolan zloty (PLN).
Tallinnaan uusi 42-kerroksinen pilvenpiirtäjä - mutta onko.
Columbon blogi: Kuka valehtelee?
Tämän jälkeen valuuttakaupan piirissä on yhteensä 12 valuuttaa: Australian dollari (AUD), Kanadan dollari (CAD), Sveitsin frangi (CHF), Tsekin koruna (CZK), Tanskan kruunu (DKK), Iso-Britannian punta (GBP), Unkarin forintti (HUF), Japanin jeni (JPY), Norjan kruunu (NOK), Puolan zloty (PLN), Ruotsin kruunu (SEK) ja USA:n dollari (USD).
Columbon blogi: elokuuta 2009.
Päivät sekä saarnojen tekstit määrättiin senaatin omien sanojen mukaan noudattaen vanhaa. Suomen Senaatti teki päätöksen valuuttakaupan. Henkilöasiakkaat - Verohallinto.
Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. VALUUTTAKAUPPA ON USKON ASIA.
WinCapita käymästä valuuttakaupasta ei ole tähän mennessä esitetty mitään sellaista näyttöä, jonka voisimme omin silmin tai korvin havaita ja jonka luot.
Binaarinen vaihtoehto Karkkila: Forex Kauppias Voittoa.
Keskitetty valuuttakauppa- ja maksuprosessi laajenee.
Tuesday, 19 September 2017. Forex Kauppias Voittoa Johdonmukaisesti Määritellä.